Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo "Grad" skuplja i organizirano odvozi komunalni otpad na području Grada Supetra, na način propisan Odlukom  o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (Sl. glasnik Grada Supetra,br. 04/2004) .Tom Odlukom  regulira se obvezno korištenje komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Komunalnim otpadom u smislu zakona o otpadu (NN 178/04 i 111/06) smatra se  otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Svi korisnici usluge dužni su komunalni otpad odlagati u tipske kontejnere, kante ili plastične vreće na način da se s istima može što lakše rukovati prilikom utovara.

Tko je obvezan koristiti naše usluge?

Obveznici korištenja komunalne usluge skupljanja i davanja otpada na području Grada Supetra su sve pravne i fizičke osobe vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, stanari najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Grada Supetra Ti su korisnici obvezni koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz otpada isporučitelja komunalne usluge.

Korisnik usluge sakupljanja i odvoza otpada dužan je obavijestiti isporučitelja komunalne usluge za održavanje čistoće o početku potrebe i o prestanku potrebe pružanja usluge odvoza otpada. Isporučitelj komunalne usluge vrši sakupljanje i odvoz otpada prema terminskom planu odvoza otpada po ulicama i danima.

Komunalni otpada skuplja se svakodnevno u sezoni dva puta dnevno, a van  sezone jedan put dnevno, svakodnevno osim nedjelje.

Što je zabranjeno činiti sa kućnim otpadom?

Zabranjeno je na javnim površinama kao i na odlagalištu otpada ostavljati otvorene i oštećene vreće za otpad. Prostor oko kontejnera i kanti za otpad treba biti uvijek čist i uredno održavan od strane korisnika usluge. Kontejnere na javnim površinama održava isporučitelj komunalne usluge. Zabranjeno je svako rasipanje ili bacanje otpada pored kanti i vreća za otpad.

Pogon Kupinovica

Pogon "Kupinovica" zamišljen je izveden kao pretovarna stanica u skladu sa Županijskim planom gospodarenja otpadom koji predviđa jedan regionalni centar za prikupljanje komunalnog otpada za cijelu Županiju. Za isto je izvedena pristupna rampa, presa, spremnik vode, kancelarija sa sanitarnim čvorom, zaštitna ograda, nabavljena presa i veliki kontejneri za prijevoz komunalnog otpada do Lečevice.

Kako do sada nije došlo do realizacije Županijskog deponija, ista se koristi kao deponija komunalnog i glomaznog otpada Grada Supetra, gdje je organizirana čuvarska služba i služba održavanja komunalnog deponija potrebnim strojevima.

Sadašnji plan gospodarenja otpadom predviđa sanaciju odlagališta "Kupinovica", te izgradnju postrojenja za reciklažu Miješanog komunalnog otpada na lokaciji "Milovica".

Cilj i svrha tehnološkog procesa mehaničko-biološke obrade miješanog komunalnog otpada je prvenstveno reduciranje količine komunalnog otpada nastalog u domaćinstvima ili kod drugih proizvođača otpada u jedinicama lokalne uprave, a koja se odlaže na deponiju. MBO tehnologija zadovoljava sve standarde, te objedinjuje iskustva u gospodarenju otpadom razvijenih zemlja Europske Unije. Redukcija otpada se obavlja odvajanjem i selektiranjem komunalnog otpada (kompost, papir, karton, staklo, tekstil, PET, metal…) na Sortirnoj liniji centra za gospodarenjem komunalnim otpadom, nakon čega se isti doziranjem odvodi na prešanje, te u balama otprema na daljnju obradu (prodaja sirovima).

Ovakvim postupanjem se smanjuje količina otpada koja se odlaže na deponiju, odnosno se odvozi u regionalni centar za gospodarenjem otpadom, te smanjuje ukupan trošak zbrinjavanja otpada kojeg u konačnici plaćaju oni koji ga stvaraju.

Odlaganje otpada naplaćuje se prema odobrenom cjeniku Komunalnog društva "Grad".

Korisne informacije

Opći uvjeti poslovanja (.pdf)

Cjenik prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada (.pdf)

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza miješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza miješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i subota
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i subota
 Mirca utorak, četvrtak i subota
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.