E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077

Petra Jakšića 17, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo Grad

Komunalno društvo Grad d.o.o. - Supetar, otok Brač

Komunalno društvo Grad - Supetar

1. Opći akti i odluke društva

Kućni red školske sportske dvorane u Supetru

Pravilnik o načinu korištenja školske sportske dvorane u Supetru

Gradska tržnica i ribarnica Supetar - Tržni red

Gradska tržnica Supetar - radno vrijeme i cjenik usluga

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima na području Grada Supetra

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Opći akti i odluke iz Službenog glasnika grada Supetra

Pregled svih Službenih glasnika Grada Supetra >>

Službeni glasnik Grada Supetra 02/2018

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Supetra (str. 1-21)

Službeni glasnik Grada Supetra 06/2008

- Odluka o grobljima (1) str. 1

- Odluka o povjeravanju poslova upravljanja tržnicom na malo Pjaceta u Supetru Komunalnom društvu Grad d.o.o. Supetar (3) str. 9

- Odluka o povjeravanju groblja na području Grada Supetra na upravljanje, održavanje i uređenje Komunalnom društvu Grad d.o.o. Supetar (4) str. 9

Službeni glasnik Grada Supetra 06/2012

- Odluka o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju obavljanja tih poslova (2) str. 23

Službeni glasnik Grada Supetra 22/2013

- Odluka o izmjeni Odluke o grobljima Grada Supetra (9) str. 8

Službeni glasnik Grada Supetra 09/2016

- Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima (str- 1-6)

Službeni glasnik Grada Supetra 05/2018

- Izmjene i dopune općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima (str- 7-8)


Službeni glasnik Grada Supetra 07/18
Odluka o određivanju javnih parkirališta pod naplatom, parkirališta s rezerviranim parkirališnim mjestima i zonama parkiranja (str.6-8.)

Službeni glasnik Grada Supetra 07/18
Zaključak o određivanju naknada za korištenje usluge parkiranja (str.8-10.)

 

2. Financijska izvješća i planovi

Plan nabave roba, usluga i osnovnih sredstava za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 30.06.2017.

Plan nabave 2017.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2016.

ODLUKA o uporabi dobitka poslovne godine 2016.

Drugi rebalans plana nabave 2016.

Treći rebalans plana nabave 2016.

Četvrti rebalans plana nabave 2016.

Peti rebalans plana nabave 2016.

Plan nabave 2016.

Prvi rebalans plana nabave 2016.

Plan nabave 2015.

Prvi rebalans plana nabave 2015.  

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2015. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2015.

ODLUKA o uporabi dobitka poslovne godine 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

3. Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Postupajući prema članku 13. stavku 1. točki 12.Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25113,85115, Komunalno drruštvo Grad d.o.o., Petra Jakšića 17, 21400 Supetar obavještava korisnike o načinu ostavrivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija kako slijedi:

Korisnik prava na pristupi nformacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacij podnošenjem zahtjeva Komunalnom društvu Grad d .o.o. podnošenjem zahtijeva:

- poštom na adresu Komunalno društvo Grad d.o.o., Petra Jakšića 17, 21400 Supetar

- putem telefona na broj 021 631-O77

- putem telefaxa na broj 021 161-107

- puteme elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

lli osobno službeniku za informiranje: Siniša Cvitanović dip.iur.

Komunalno poduzeće d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine broj 25/13 i 85/15) objavljenim u "Narodnim novinama" broj 12/2O14 i 15/14).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenih obrazaca.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Godišnje izvješće 2017. - PDF

Godišnje izvješće 2017. - csv

Godišnje izvješće 2016. - PDF

Godišnje izvješće 2016. - xls

Godišnje izvješće 2016. - csv

 

4. Zakoni i pravilnici

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o grobljima

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Pravilnik o grobljima

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN)

Kontakt podaci

Komunalno Društvo Grad d.o.o.

Petra Jakšića 17
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107